Oktober 2010

foto_20

Zorgverlening beneden de maat in de loop van dit jaar in een viertal Haagse verpleeg- en verzorgingshuizen was voor de wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport van de gemeente Den Haag aanleiding het kwaliteitsbeleid in de ouderenzorg tegen het licht te houden. Voor ons onderzoek stonden de vier vragen voor onze opdracht vermeld. In de eerste twee vragen gaat het om zicht te krijgen op de context waarin de incidenten plaatsvinden. Staan ze op zichzelf, zijn ze specifiek Haags of passen ze in een breder en landelijk beeld? De derde vraag richtte zich op het kwaliteitsbeleid ter voorkoming van misstanden. En tot slot kwam in vraag vier aan de orde wat de formele en morele verantwoordelijkheid is en eventuele mogelijkheden van de gemeente. Het onderzoek richtte zich niet primair op de afzonderlijke incidenten, maar op het inzicht krijgen in de borging van de kwaliteit.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij een aantal documenten - variërend van wet- en regelgeving tot beleidsnotities- geanalyseerd en heeft deskresearch plaatsgevonden. Wij hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties, die vanuit verschillende verantwoordelijkheden en invalshoeken betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Dat waren Haagse en landelijke organisaties die, staan voor de belangen van cliënten, de zorg verlenen, de beroepsgroep vertegenwoordigen, toezicht houden, beleid voeren en de AWBZ uitvoeren. Hoewel in de gesprekken accentverschillen naar voren kwamen, overheerste de overeenstemming in de beoordeling van de problematiek.

De onderzoeksopdracht aan Jan Booij Advies is uitgevoerd door Jan Booij, Gerard van Pijkeren en Els Ruys.

Het onderzoek is hier te lezen

tweet